Turn thy gaze inward, wherein resides the Supreme Self

Swami Vivekananda
Another Quote